Liên hệ với chúng tôi
Chương trình giáo dục chung
Chương trình bổ trợ
Chương trình phân hóa theo năng lực

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHUNG

Gồm chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiền tiểu học

Thiết kế theo định hướng giáo dục dựa trên năng lực, giúp trẻ phát triển toàn diện hài hòa giữa thể chất, trí tuệ, tinh thần, phẩm chất và mối quan hệ xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ

Gồm chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiền tiểu học

Thiết kế theo định hướng giáo dục dựa trên năng lực, giúp trẻ phát triển toàn diện hài hòa giữa thể chất, trí tuệ, tinh thần, phẩm chất và mối quan hệ xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH PHÂN HÓA THEO NĂNG LỰC

Gồm chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiền tiểu học

Thiết kế theo định hướng giáo dục dựa trên năng lực, giúp trẻ phát triển toàn diện hài hòa giữa thể chất, trí tuệ, tinh thần, phẩm chất và mối quan hệ xã hội.